A. THI GVDG 17-18

Thầy cô hãy chọn môn thi của mình:

MÔN VẬT LÝ              MÔN HÓA HỌC            MÔN LỊCH SỬ            MÔN GDCD          MÔN THỂ DỤC