GIÁO DỤC STEM

đăng 20:07, 29 thg 11, 2019 bởi Trịnh Xuân Thắng TP

Bài 1. Một số vấn đề chung về Giáo dục STEM


Bài 2. Nghiên cứu bài học minh họa: THUYỀN CHỞ VẬT LIỆU

Hoạt động 1. Xác định yêu cầu chế tạo Bình chữa cháy mini


Hoạt động 3. Trình bày và bảo vệ phương án thiết kế

Hoạt động 5. Trình bày sản phẩm Bình chữa cháy mini


Chủ đề: Thiết kế hệ thống báo động khi mở cửa. Hoạt động 1. Xác định yêu cầu chế tạo

Hoạt động 3. Trình bày và bảo vệ phương án thiết kế

Hoạt động 5. Trình bày sản phẩmć
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
ć
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
ĉ
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
Ċ
Trịnh Xuân Thắng TP,
20:07, 29 thg 11, 2019
Comments