Cấp THCS‎ > ‎

Năm học 2016-2017

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS đã kết thúc. Mời các thầy cô tải tài liệu tập huấn trong các thư mục dưới đây.

Tài liệu BDTX khối Trung học cơ sở

Module THCS 41

Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Module THCS 40

Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Module THCS 39

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Module THCS 38

Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS

Module THCS 37

Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS

Module THCS 36

Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

Module THCS 35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

Module THCS 34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

Module THCS 33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Module THCS 32

Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Module THCS 31

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Module THCS 30

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS

Module THCS 29

Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục

Module THCS 28

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên

Module THCS 27

Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Module THCS 26

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Module THCS 25

Viết sáng kiến trong trường THCS

Module THCS 24

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học

Module THCS 23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Module THCS 22

Sử dụng một số phần mềm dạy học

Module THCS 21

Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

Module THCS 20

Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học

Module THCS 19

Dạy học với công nghệ thông tin

Module THCS 18

Phương pháp dạy học tích cực

Module THCS 17

Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Module THCS 16

Hồ sơ dạy học

Module THCS 15

Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học

Module THCS 14

Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp

Module THCS 13

Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học

Module THCS 12

Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  10989k v. 2 08:08, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  15687k v. 2 08:08, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  554k v. 2 08:08, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  601k v. 2 08:08, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  2733k v. 2 08:08, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Xem Tải xuống
  3643k v. 2 08:10, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  1242k v. 2 08:10, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  1841k v. 2 08:10, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  107k v. 2 08:10, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  102k v. 2 08:10, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  73k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  604k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  65k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  10990k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ
Xem Tải xuống
  105k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ
Xem Tải xuống
  49k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ċ

Tải xuống
  101k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  500k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  119k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  601k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  2733k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ą

Xem Tải xuống
  6272k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  3886k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  4311k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  4451k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  4073k v. 2 08:05, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  3770k v. 2 08:06, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  3710k v. 2 08:06, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  3908k v. 2 08:06, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  3761k v. 2 08:06, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  569k v. 2 08:06, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  14247k v. 2 08:06, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  757k v. 2 07:57, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  451k v. 2 07:57, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  1841k v. 2 07:57, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  425k v. 2 07:55, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  894k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  698k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ
Xem Tải xuống
  16k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  2532k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  308k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ
Xem Tải xuống
  27k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  3222k v. 2 07:55, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  11012k v. 2 07:57, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ
Xem Tải xuống
  94k v. 2 08:01, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Ċ
Xem Tải xuống
  371k v. 2 07:55, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
  6916k v. 2 08:12, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  5265k v. 2 08:12, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ć
Xem Tải xuống
  400k v. 2 08:12, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
ĉ
Xem Tải xuống
  875k v. 2 08:12, 28 thg 9, 2017 Trịnh Xuân Thắng TP
Comments